Postal Address:

Usilk City, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Email:

jennylee@vietgencoach.com

Nhà Huấn luyện

Jenny Lý Hà Thu

Nhà Huấn luyện Chuyển giao Thế hệ trẻ